Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(„Regulamin’)

1. Informacje wstępne

1.1. Administratorem i właścicielem strony internetowej prodoma-investment.pl jest spółka Prodoma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, KRS 0000537017, NIP 527-27-26-831, e-mail: biuro@prodoma.pl, telefon: +48 22 299 20 70.
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej prodoma-investment.pl oraz z jej wersji mobilnej.
1.3. Strona służy do dostarczania informacji o działalności Prodoma i świadczonych przez nią usługach, wyświetlania treści o charakterze marketingowym i publicystycznym (w tym artykułów w formie bloga) oraz ma na celu umożliwienie kontaktu między Użytkownikiem a Prodoma..
1.4. Decydując się na korzystanie ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków Regulaminu.
1.5. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne.

2. Definicje

2.1  Wyrażenia wymienione w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie, chyba, że z treści Regulaminu wynika co innego:
2.1.1. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. z dnia 29 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), dalej: „Kodeks Cywilny”, tj. osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2.1.2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
2.1.3. Strona – strona internetowa pod adresem prodoma-investment.pl oraz jej wersja mobilna;
2.1.4. Usługodawca lub Prodoma – oznacza Prodoma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, KRS 0000537017, NIP 527-27-26-831, e-mail: biuro@prodoma.pl, telefon: +48 22 299 20 70.
2.1.5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony, opisana w pkt 3 Regulaminu, wypełniająca definicję usługi świadczonej drogą elektroniczną wskazaną w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r., tj. z dnia 3 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 123), „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
2.1.6. Użytkownik – oznacza osobę odwiedzającą Stronę.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1. Na Stronie dostępne są następujące Usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, bezpłatna konsultacja on-line, program poleceń, blog, wiadomość e-mail.
3.1.1. formularz kontaktowy – korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wejściu w zakładkę „Kontakt”, wypełnieniu swoich danych kontaktowych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numer telefonu oraz kliknięciu w przycisk „Wyślij”. Formularz kontaktowy umożliwia skontaktowanie się z Usługodawcą, zadania mu zapytania, złożenia reklamacji lub przekazania innych informacji związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług elektronicznych;
3.1.2. bezpłatna konsultacja online – skorzystanie z bezpłatnej konsultacji on-line możliwe jest po kliknięciu w przycisk: „Wybierz termin spotkania on-line”, wybraniu daty spotkania na kalendarzu, wybraniu godziny spotkania, spośród dostępnych godzin, wpisaniu nazwy, adresu email i numeru telefonu. W dalszej kolejności Użytkownik otrzyma na wskzany przez siebie adres e-mail link do spotkania na platformie ZOOM. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających odbycie konsultacji on-line we wskazanym terminie, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika telefonicznie lub e-mailowo, przedstawiając jednocześnie inny możliwy termin odbycia konsultacji on-line;
3.1.3. program poleceń – program poleceń to program skierowany do Użytkowników i innych podmiotów niebędących Konsumentami, którzy zgłosili chęć udziału w programie poprzez skontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@prodoma.pl lub formularza kontaktowego („Polecający”). Warunki programu poleceń są następujące:
3.1.3.1. Program poleceń polega on na odpłatnym dokonywaniu przez Polecającego polecenia usługi zarządzania najmem świadczonej przez Prodoma;
3.1.3.2. Polecający, który dokonał zgłoszenia otrzyma w wiadomości zwrotnej od Usługodawcy indywidualny kod („Kod’), który należy przekazać osobie/ podmiotowi, która będzie chciała skorzystać z usługi zarządzania najmem świadczonej przez Prodoma z polecenia Polecającego („Klient’);
3.1.3.3. Polecenie może dotyczyć jedynie Klienta nowego, tj takiego z którym na dzień dokonania polecenia Prodoma nie jest związana aktywną umową o zarządzanie najmem;
3.1.3.4. Jeżeli na skutek polecenia Polecającego dojdzie do zawarcia umowy o zarządzanie najmem pomiędzy Prodoma a Klientem i Klient przekaże przed zawarciem umowy z Prodoma Kod otrzymany od Polecającego (warunek konieczny), Prodoma poinformuje o tym Polecającego w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z Klientem. W takiej sytuacji Polecający uprawniony będzie do otrzymania od Prodoma nagrody w wysokości 1000 zł brutto („Nagroda”).
3.1.3.5. Nagroda płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Polecającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę faktury od Polecającego. Polecający uprawniony będzie do dostarczenia faktury obejmującej Nagrodę drogą elektroniczną na adres: biuro@prodoma.pl;
3.1.4. blog – Użytkownik ma możliwość skorzystania z informacji publicystycznych/marketingowych zamieszczanych przez Usługodawcę w zakładce „Blog”, możliwe jest to po kliknięciu w zakładkę „Blog” oraz wybraniu konkretnego artykułu/ wpisu;
3.1.5. wiadomość e-mail – za pośrednictwem Strony Użytkownik może wysłać do Usługodawcy wiadomość e-mail, poprzez kliknięcie w adres e-mail Usługodawcy znajdujący się w zakładce „Kontakt”. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do swojej skrzynki pocztowej, celem wysłania wiadomości e-mail do Usługodawcy;

4. Zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

4.1.  Korzystanie z Usług elektronicznych przez Użytkownika jest nieodpłatne oraz wymaga akceptacji Regulaminu. Umowa o świadczenie danej Usługi elektronicznej zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z danej Usługi elektronicznej.
4.2. Blog jest usługą świadczoną przez czas nieoznaczony. Natomiast korzystanie z formularza kontaktowego, bezpłatnej konsultacji online, wiadomości e-mail, oraz programu poleceń ma z reguły charakter jednorazowy i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą zakończenia kontaktu/konsultacji z Prodoma lub z chwilą dokonania zapłaty Nagrody w ramach programu poleceń.
4.3. Użytkownik i Usługodawca mogą w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych za porozumieniem Stron.
4..4. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zawarta na czas nieoznaczony- tj.  blog, newsletter. Użytkownik lub Usługodawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie takiej Usługi elektronicznej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail drugiej Strony. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy wyłącznie z ważnych powodów np. podejmowania przez Użytkownika działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wypowiedzenia umowy, wygasa ona po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony uzgodnią krótszy termin wypowiedzenia.
4.5. W wypadku Użytkowników nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail drugiej Strony.
4.6. Aby móc korzystać ze Strony, należy spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
4.6.1. posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu;
4.6.2. korzystanie z najnowszej wersji jednej z następujących przeglądarek: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari;
4.6.3. aktywowanie plików cookies oraz Java Script;
4.6.4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (w odniesieniu do Usług elektronicznych, które tego wymagają).
4.7. Aktywacja plików cookie pomoże Usługobiorcy w pełni korzystać z funkcjonalności Strony. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Polityce prywatności i cookies dostępnej tutaj.
4.8. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prodoma niniejszym informuje, iż korzystanie z Usług elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się zainstalowanie na swoim urządzeniu oprogramowania antywirusowego i aktualizowania go na bieżąco.
4.9. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania lub rozpowszechniania w ramach Strony treści o charakterze bezprawnym. Strona i jej zawartość są chronione autorskimi prawami majątkowymi. Zabrania się kopiowania lub wykorzystywania w jakiejkolwiek formie treści lub materiałów informacyjnych zamieszczonych na Stronie bez pisemnej zgody Usługodawcy.

5. Reklamacje

5,1, Jeśli Użytkownik chce złożyć reklamację w związku z funkcjonowaniem Strony lub świadczeniem Usług elektronicznych, może to zrobić drogą e-mailową na adres: biuro@prodoma.pl. Usługodawca odpowie na reklamację drogą e-mailową w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
5.2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
5.3. W sytuacji, gdyby okazało się, że zawartość Strony lub związana z nią działalność mają charakter bezprawny, w tym narusza przepisy obowiązującego prawa, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania religijne lub polityczne, zasady uczciwej konkurencji lub tajemnicę prawnie chronioną, taką informację można przekazać Usługodawcy, kierując wiadomość na adres biuro@prodoma.pl.
5.4. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.
6.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem prodoma-investment.pl oraz z wersji papierowej w siedzibie Usługodawcy.
6.3. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, w szczególności, gdy w istotny sposób zmieni się zakres funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Strony lub gdy będzie to konieczne w związku z wprowadzeniem zmian w obowiązujących przepisach prawa. Wówczas zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Stronie. Wszelkie zmiany będą skuteczne i wiążące w momencie ich opublikowania, Dalsze korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian oznacza zgodę na nowe postanowienia Regulaminu.
6.4. Postanowienie 6.3 powyżej nie ma zastosowania do umów o świadczenie Usług elektronicznych zawartych na czas nieoznaczony, w odniesieniu do których zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym m.in. Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.